تاریخچه کانون مهندسین بابلسر

تاریخچه کانون مهندسین شهرستان بابلسر

تشكيل نهادي به نام كانون مهندسين در شهرها به سال هاي دور باز مي گردد، زماني كه ارائه خدمات فني و مهندسي در ساخت و سازها از كيفيت بالايي برخوردار نبود و همچنين روند صدور پروانه هاي ساختماني نيز از ساز و كار منظمي پيروي نمي كرد.

سنگ بناي تشكيل كانون مهندسين شهرستان بابلسر در سال 1365 توسط مهندسين بنام و جوان آن سال ها كه اكنون مبدل به مهندسين مطرح و پيشكسوت اين روزها گشته اند، نهاده شد تا گام هاي اساسي در جهت اصلاح موارد فوق الذكر برداشته شود.

كانون مهندسين شهرستان بابلسر از زمان تاسيس تاكنون توسط مهندسين و با راي مستقيم ايشان مديريت شده است. این کانون به عنوان نهادي كاملاً مردمي و غيردولتي با هدف دفاع از حقوق صنفي اعضاي مهندس رشته ساختمان در محدوده شهرستان بابلسر و گسترش هرچه بيشتر فعاليت هاي اجتماعي و صنفي مهندسين شناخته مي شود.

اسامی اعضای موسس و هیات مدیره های کانون مهندسین شهرستان بابلسر

سال های 1365 تا 1368

رییس                            موسی غلامی

نایب رییس                    ابوالفضل ودادی

دبیر                               رمضانعلی افشارنادری

تعداد اعضا                    6 نفر

 

سال های 1368 تا 1371

رییس                            ابوالفضل ودادی

نایب رییس                    موسی غلامی

دبیر                               رمضانعلی افشارنادری

تعداد اعضا                    9 نفر

 

سال 1372

رییس                            رمضانعلی افشارنادری

نایب رییس                    ابوالفضل ودادی

دبیر                               موسی غلامی

تعداد اعضا                    15 نفر

 

سال 1373

رییس                            ابراهیم رضایی

نایب رییس                    موسی غلامی

دبیر                               ابوالفضل ودادی

تعداد اعضا                    18 نفر

سال های 1373 تا 1375

رییس                            ابراهیم رضایی

نایب رییس                    عطاء الله فاضلی

خزانه دار                       محمدعلی یوسف پور

دبیر                               محمود نوروزی

بازرس                          ابوالفضل ودادی

تعداد اعضا                    18 نفر

 

سال های 1375 تا 1377

رییس                            موسی غلامی

نایب رییس                    محمود نوروزی

خزانه دار                       ابراهیم رضایی

دبیر                               رمضانعلی افشارنادری

عضو اصلی                    ابوالفضل ودادی

بازرس                          عطاءالله فاضلی        

تعداد اعضا                    26 نفر

 

سال های 1377 تا 1379

رییس                            محسن سالاریه

نایب رییس                    علیرضا صفرپور

خزانه دار                       مهدی نجاریان

دبیر                               رمضانعلی افشارنادری

عضو اصلی                    محمود نوروزی

بازرس                          سهراب مدانلو        

تعداد اعضاء                 27 نفر

 

سال های 1379 تا 1381

رییس                            میرمقتداحجازی

نایب رییس                    محمدصادق حسینی

خزانه دار                       محسن سالاریه

دبیر                               علیرضا صفرپور

عضو اصلی                    علی حیدر قنواتی

بازرس                          محمدرضا پوررضائی        

تعداد اعضا                    32 نفر

 

سال های 1381 تا 1384

رییس                            میرمقتدا حجازی

نایب رییس                    علی حیدر قنواتی

خزانه دار                       مهدی نجاریان

دبیر                               محسن سالاریه

عضو اصلی                    علیرضا صفرپور

بازرس                          سیف الله طاهری        

تعداد اعضا                    39 نفر

 

سال 1384

رییس                            علیرضا صفرپور

نایب رییس                    عباس پورمهدی

خزانه دار                       حسن فلاح

دبیر                               محسن مهدی تبار

عضو اصلی                    میرمقتدا حجازی

بازرس                          سیف الله طاهری        

 

سال 1385

رییس                            عباس پورمهدی

نایب رییس                    حسن فلاح

خزانه دار                       علیرضا صفرپور

دبیر                               محسن مهدی تبار

عضو اصلی                    میرمقتدا حجازی

بازرس                          سیف الله طاهری        

 

سال 1386

رییس                            علیرضا وحدانی

نایب رییس                    محمد توسلی

خزانه دار                       موتا صفرپور

دبیر                               ناصر گل پور

عضو اصلی                    عباس پورمهدی

بازرس                          حمیدرضا سلیمی کناری        

 

سال 1387

رییس                            محمد توسلی

نایب رییس                    علیرضا وحدانی

خزانه دار                       موتا صفرپور

دبیر                               ناصر گل پور

عضو اصلی                    عباس پورمهدی

بازرس                          حمیدرضا سلیمی کناری        

 

سال 1388 تا 1389

رییس                            محمد توسلی

نایب رییس                    علیرضا وحدانی

خزانه دار                       موتا صفرپور

دبیر                               علی ولی پور

عضو اصلی                    ناصر گل پور

بازرس                          حمیدرضا سلیمی کناری

تعداد اعضا                    350 نفر

 

سال 1390

رییس                            محمد توسلي

نایب رییس                    موتا صفرپور

خزانه دار                       علي ولي پور

دبير                               عليرضا وحداني

عضو اصلی                    ناصر گل پور

بازرس                          حميدرضا سليمي کناری

 

سال 1391

رییس                            محمد توسلي

نایب رییس                    ايمان مسگريان

خزانه دار                       عادل غلامي

دبير                               محسن براهویي

عضو اصلی                    سينا اميدواري

عضو اصلی                    مهدي كشوري

عضو اصلی                    موتا صفرپور

بازرس                          علي حيدر قنواتي

بازرس                          سيد جواد شاكري

سال 1392

رییس                            محمد توسلي

نایب رییس                    ايمان مسگريان

خزانه دار                       عادل غلامي

دبير                               محسن براهویي

عضو اصلی                    سينا اميدواري

عضو اصلی                    مهدي كشوري

عضو اصلی                    موتا صفرپور

بازرس                          علي حيدر قنواتي

بازرس                          سيد جواد شاكري

تعداد اعضا                    663 نفر

 

سال 1393

رییس                            مهدی کشوری

نایب رییس                    ایمان مسگریان

دبیر                               سینا امیدواری

خزانه دار                       موتا صفرپور

عضو اصلی                    محسن براهویی

عضو اصلی                    محمد توسلی

عضو اصلی                    عادل غلامی

بازرس                          سید جواد شاکری

بازرس                          مهدی مهدی تبار

 

سال 1394

رییس                            موتا صفرپور

نایب رییس                    محسن براهویی

خزانه دار                       مهدی کشوری

دبیر                               سینا امیدواری

عضو اصلی                    محمد توسلی

عضو اصلی                    عادل غلامی

عضو اصلی                    ایمان مسگریان

بازرس                          سید جواد شاکری

بازرس                          مهدی مهدی تبار

تعداد اعضا                    1009 نفر