جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/11/10
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰
۱- نامه استعفای آقای مهندس جواد شاکری از سمت بازرسی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و همچنین مقرر گردید، به صورت کتبی از بازرس علی البدل آقای مهندس رضا حمزه برای حضور در جلسه دعوت به عمل آید.
۲- نامه آقای مهندس صابر ملاپور بازرس هیات مدیره در جلسه مطرح گردید.
۳-  در مورد نحوه ورود تیم کانون به مسابقات فوتسال سازمان نظام مهندسی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
۴- با درخواست عضویت آقایان مهندسین آرش رستگار و علیرضا مهدی پور وفق نظر کمیته محترم تحقیق موافقت به عمل آمد.