جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1395/12/22
مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر به تاریخ ۹۵/۱۲/۲۲

۱- با عضویت خانم مهندس نجمه یوسف پور و آقای مهندس مهدی باباجانی وفق نظر کمیته محترم تحقیق موافقت به عمل آمد.
٢- گزارش عملکرد کمیسیون های کانون در سال ٩۵ در جلسه قرائت شد.
٣- نامه موسسه فرهنگی هفت افرنگ با موضوع تخفیف ویژه برای اعضای كانون بابت کنسرت آقای سالار عقیلی در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ قرائت شد و مقرر گرديد با همکاری این موسسه و کانون مهندسین تخفیف ۴۰ درصدی برای اعضا در نظر گرفته شود.
۴- نامه شرکت پویندگان مهر پیشتاز سلامت در مورد بیمه دندانپزشکی مطرح شد و مقرر گرديد پس از تحقیق در مورد پزشکان این مجتمع و نحوه ارائه خدمات در جلسه بعدی تصمیم گیری به عمل آيد.