جزییات مصوبات
مصوبات کانون مهندسین بابلسر به تاریخ 1396/02/03
خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر در جلسات به تاریخ ۹۶/۱/۲۷ و ۹۶/۲/۳
۱- با عضویت آقای مهندس کامران حسن زاده روشن و خانم مهندس سیده مائده کاری پور وفق نظر کمیته محترم تحقیق موافقت به عمل آمد.
۲- با شرکت بیمه کوثر در خصوص شرایط بیمه عمر با حضور نمایندگان آن شرکت بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
۳- در مورد بودجه پیشنهادی سال ۹۶ به مجمع آینده بحث و تبادل نظر به عمل آمد.