جزییات خبر
تسهیلات بانکی
1396/02/25
کانون مهندسین شهرستان بابلسر در نظر دارد مهندسین عضو را با توجه به اولویت ثبت نام برای دریافت تسهیلات 50،000،000 (مهندسین بدون پروانه) و 100،000،000 (مهندسین پروانه دار) ریالی به بانک ملی معرفی نماید .