جزییات خبر
اولين جلسه منتخبين جامعه مهندسی شهرستان بابلسر
1395/12/18
اولين جلسه منتخبين جامعه مهندسی شهرستان بابلسر (هیات مدیره و بازسین ادوار کانون مهندسین، شركت تعاونی مهندسين، انجمن مجریان و هیات رییسه ادوار دفتر نمایندگی) با موضوع ورود به انتخابات شورای اسلامی شهر، عصر روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۵ در مجتمع ميزبان برگزار گرديد. در اين جلسه بعد از بحث و تبادل نظر جامع، در نهايت به اين نتيجه رسيده شد كه جامعه مهندسی شهرستان بابلسر به صورت فعالانه و موثر در انتخابات شورای اسلامی شهر ورود پيدا كند .
اولين جلسه منتخبين جامعه مهندسی شهرستان بابلسر (هیات مدیره و بازسین ادوار کانون مهندسین، شركت تعاونی مهندسين، انجمن مجریان و هیات رییسه ادوار دفتر نمایندگی) با موضوع ورود به انتخابات شورای اسلامی شهر، عصر روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۵ در مجتمع ميزبان برگزار گرديد. در اين جلسه بعد از بحث و تبادل نظر جامع، در نهايت به اين نتيجه رسيده شد كه جامعه مهندسی شهرستان بابلسر به صورت فعالانه و موثر در انتخابات شورای اسلامی شهر ورود پيدا كند .