اخبار شرکت تعاونی
تبریک روز تعاون
عکس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
عکس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
انتخابات بازرسی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مهندسین بابلسر(نوبت دوم)
نتیجه آرا
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت دوم )شرکت تعاونی مهندسین بابلسر
مکان و زمان مجمع
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مهندسین شهرستان بابلسر(نوبت دوم)
دعوت به مجمع