پرسنل کانون مهندسین بابلسر

آقای مهندس محمدرضا قلی زاده             مدیر اجرایی

آقای امید محمدمهدی پور                       مدیر مالی

آقای مهرزاد ذبیحی                                 مسئول امور مالی

آقای بهان هاشم زاده طبری                    مسئول امور اداری و گرافیک 

آقای ذبیح الله اسدبیگی                         خدمات