جزییات خبر
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مهندسین شهرستان بابلسر(نوبت دوم)
1395/05/16
دعوت به مجمع

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مهندسین بابلسر درروز چهارشنبه مورخه 95/5/27راس ساعت 17 در محل دفتر شرکت تعاونی برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران شخصا و یا وکالتاً (بطور کتبی) در این مجمع دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1-گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد شرکت در سال 94

2- تصویب صورت های مالی سال 94

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

4- پیشنهاد فروش زمین روستای اناری و خرید زمین با کاربری مشخص

5-دریافت حق عضویت سالیانه

6-انتخاب بازرس