جزییات خبر
انتخابات بازرسی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مهندسین بابلسر(نوبت دوم)
1395/05/28
نتیجه آرا
در انتخابات بازرسی  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده( نوبت دوم) شرکت تعاونی مهندسین بابلسر مورخ 95/5/27 آقای مهندس محمدباقر امیری بعنوان بازرس اصلی و مهندس هادی مستانی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.