جزییات خبر
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر
1395/06/10
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر در روز يكشنبه هفتم شهريورماه به رياست آقاي مهندس صادقپور، نايب رييسي آقاي مهندس توسلي، نظارت آقايان مهندس حجازي و پورعلي و دبيري آقاي مهندس مسگريان در مجتمع تفريحي ميزبان برگزار گرديد. در اين جلسه، اصلاحيه اساسنامه موسسه (پيشنهادي از طرف پنج عضو هيأت مديره) به راي گذاشته و با تغييراتي به تصويب مجمع رسيد. 

از موضوعات اصلاحيه مصوب شده در اين اساسنامه، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- شرط عضويت هيأت مديره دارا بودن حداقل پروانه اشتغال پايه دو معتبر به همراه هفت سال سابقه عضويت در كانون خواهد بود.
- جلسات مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف اعضاء داراي پروانه اشتغال به علاوه يك نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات اخذ شده با راي اكثريت حاضرين داراي پروانه اشتغال به كار يكي از رشته هاي هفتگانه در جلسه معتبر خواهد بود.
- دوره هيأت مديره از سه سال به دو سال كاهش پيدا كرده است.
- اركان سازمان شامل اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و بازرسين، اعضاي شوراي انتظامي، هيأت رئيسه نظام مهندسي شهرستان، كاركنان سازمان نظام مهندسي و كانون مهندسين بابلسر و اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني مهندسين بابلسر نمي توانند كانديداي انتخابات هيأت مديره كانون شوند.
- همه اعضاء كانون مهندسين كه داراي پروانه اشتغال به كار يكي از رشته هاي هفتگانه باشند، ميتوانند در راي گيري انتخابات اعضاء هيات مديره و بازرسين شركت نمايند و حق راي دارند.
- اعضاء علل البدل كه دو نفر ميباشند در صورت دعوت هيأت مديره از ايشان ميتوانند در جلسات هيأت مديره شركت نمايند ولي حق رأي ندارند، مگر آنكه از طرف يكي از اعضاء غائب هيأت مديره وكالت كتبي داشته باشند.
- اضافه شدن وظايف كميسيون ادوار و رؤساي هيأت مديره كانون، از جمله وظايف جديد اين كميسيون:
١- رسيدگي به عدم رعايت شئونات و اخلاق مهندسي اعضاء و گزارش آن به هيأت مديره جهت اخذ تصميم در مجمع عمومي كانون.
٢- رسيدگي به شكايت اعضاء عليه اعضاي هيأت مديره و ارائه گزارش به بازرسين جهت اقدام لازم.

در ادامه جلسه مجمع، با افزايش تعداد اعضاء موسسه كانون مهندسين شهرستان  بابلسر از ٣٣٠ به ١٢٦٠ نفر موافقت به عمل آمد.

هيأت مديره در انتهاي جلسه موظف گرديد در اسرع وقت (مدت يك ماه) اصلاحيه اساسنامه و افزايش تعداد اعضاء را جهت ثبت قانوني به اداره ثبت ارسال نمايد.