جزییات خبر
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر
1395/09/13
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر با موضوع انتخاب بازرسين، راس ساعت ١۶ روز شنبه ٩۵/٩/١٣ در محل كانون آغاز و در ساعت ١٨:٣٠ به پايان رسيد.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر با موضوع انتخاب بازرسين، راس ساعت ١۶ روز شنبه ٩۵/٩/١٣ در محل كانون آغاز و در ساعت ١٨:٣٠ به پايان رسيد. پس از اتمام رای گيری با شمارش آرا افراد ذيل حائز اكثريت آرا گرديدند:
١- آقای مهندس صابر ملاپور ٨٢ رای
٢- آقای مهندس سيدجواد شاكری ۶۴ رای
٣- آقای مهندس رضا حمزه ۶٢ رای
٤- آقای مهندس محمد كامرانی ۴٢ رای
(در مجموع ١۵٢ رای از اعضا اخذ شد)
و بدين ترتيب، آقای مهندس صابر ملاپور و آقای مهندس سيدجواد شاكری به عنوان بازرسين اصلی و آقای مهندس رضا حمزه به عنوان بازرس علل البدل انتخاب گرديدند و همچنين روزنامه كثير الانتشار كار و كارگر به عنوان روزنامه رسمی موسسه كانون مهندسين شهرستان بابلسر تعيين گرديد.