جزییات خبر
درخصوص واریز حق الزحمه خدمات مهندسی
1395/10/07
با سلام،
همانطور كه مستحضريد، با نامه نگاری ها و دستورات معاون وزير و به تبع آن مصوبه هيات مديره نظام مهندسی استان و نامه اخير رييس سازمان در مورد واريز حق الزحمه خدمات مهندسی، كانون های مهندسين استان مازندران در شرايط حساس و حتی بحرانی قرار گرفته اند. هيات مديره كانون مهندسين بابلسر به همراه هيات مديره بقيه كانون ها ديروز در اين مورد جلسه ای را در خلال كنفرانس HSE محمودآباد با آقای مظاهريان (معاون وزير) و آقاي شيبانی (مدير كل امور تشكل ها) به همراه هيات مديره سازمان نظام استان برگزار نمودند، در اين جلسه دغدغه كانون ها و نحوه عملكرد آن ها در همه سال های فعاليت و ريشه دار بودن اين تشكل در جامعه مهندسی شهرهاي استان بيان شد و در نهايت مقرر گرديد تا کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان کانون ها و مشاورین حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جهت رفع اين مساله تشكيل گردد تا با برگزاری جلسات متعدد ظرف پانزده روز منتج به نتيجه ای در راستای رضايت حداكثری مهندسين استان گردد.
با توجه به ارسال پيامک از طرف دفتر نمايندگی بابلسر در اين مورد، خواهشمنداست در جهت حمایت از کانون مهندسین بابلسر كه در سی سالگی آن به سر می بريم، هنگام تکمیل فرم اعلام شماره حساب به سازمان، شماره حساب کانون را به عنوان شماره حساب خویش معرفی نمایید. پر واضح است كه كليه همكاران محترم در عملكرد خود در اين زمينه، مختار و صاحب اختيار ميباشند و اين مطلب به عنوان پيشنهاد در جهت حفظ كانون مهندسين بابلسر و حمايت از حقوق صنفی همه همكاران عضو مطرح گرديده است، چراكه هیات مدیره کانون خود را مکلف می داند تا ازین میراث گرانقدر که ثمره ۳۰ سال تلاش و کوشش پیشکسوتان آن است حراست نمايد.

با احترام
هيات مديره كانون مهندسين شهرستان بابلسر