جزییات خبر
برگزاری جلسه هیات مدیره ادواری کانون و هیات رییسه نظام مهندسی
1395/10/13
جلسه تبادل نظر در مورد موضوعات كانون با اعضای هیات مدیره ادوار کانون و هیات رییسه ادوار نظام مهندسی شهرستان بابلسر
جلسه تبادل نظر در مورد موضوعات كانون با اعضای هیات مدیره ادوار کانون و هیات رییسه ادوار نظام مهندسی شهرستان بابلسر روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ در محل كانون برگزار گرديد. در اين جلسه بحث و بررسی پيرامون ارتباط مالی كانون ها و مسائل به وجود آمده آن به عمل آمد و حضّار نظرات خود را در اين زمينه با اعلام نياز جامعه مهندسی به حضور پر قدرت كانون و ادامه فعاليت آن با هدف تاثيرگذاری هرچه بيشتر در جامعه مطرح نمودند.