جزییات خبر
تقدیر از اعضای كميسيون های كانون مهندسین شهرستان بابلسر
1395/12/19
جلسه تقدیر از اعضای كميسيون های كانون مهندسین شهرستان بابلسر روز یکشنبه 95/12/22 در محل كانون مهندسين برگزار گرديد. در اين جلسه همچنين از زحمات آقای مهندس شاکری بازرس سابق کانون تقدیر و تشکر به عمل آمد.